دنيا بنان Profile

Singles

هو ده ايه ايه فاكر نفسه ايه ايه هو ده ايه ايه فاكر نفسه ايه ايه كفاية بقى كفاية بقى انا لا بخاف و لا اكش لا بخاف و لا اكش انا انا من ده الوش انا لا بخاف و لا اكش لا بخاف و لا اكش انا انا من ده الوش ما تقلي بصراحة ايه اخرتها معاك بشويش كده بالراحة قللي اعمل ايه وياك ما تقلي بصراحة ايه اخرتها معاك بشويش كده بالراحة قللي اعمل ايه وياك قول تاني كده ايه ده ايه مش سمعاك تاني كزب كفاية بقى كفاية بقى...

Albums

There are no Albums for this artists